Rozmýšľate nad osobným bankrotom a neviete, či je pre vás správnou voľbou konkurz alebo splátkový kalendár?

Nedávno sme vám priniesli článok, v ktorom sme sa venovali porovnaniu týchto dvoch spôsobov oddlženia. Dnes vám prinášame prehľad najdôležitejších informácií, ktoré potrebujete poznať, ak sa chcete oddlžiť prostredníctvom splátkového kalendára. A to najmä:

 • Podmienky, ktoré musíte spĺňať
 • Náklady, ktoré vám vzniknú
 • Informácie o:
  • právnom zastúpení
  • priebehu konania v Centre právnej pomoci
  • priebehu konania na súde
  • účinkoch oddlženia prostredníctvom splátkového kalendára
 • Čo je skušobné obdobie

Viac sa dočítate v bodoch nižšie.

 • Podmienky
  • platobná neschopnosť a exekúcia. Na rozdiel od oddlženia formou konkurzu však exekúcia nemusí prebiehať minimálne rok
  • centrum hlavných záujmov na Slovensku
  • príjem dlžníka musí byť v dostatočnej výške na to, aby dlžník z tohto príjmu vedel vyžiť a zároveň, aby vedel z tohto príjmu uhradiť svojim veriteľom minimálne 30% a maximálne 100% očistených dlhov, a to v závislosti od majetku, ktorý si chce dlžník ponechať. Zároveň platí, že dlžník je povinný v rámci splátkového kalendára uhradiť svojim veriteľom o 10% viac, než by veritelia získali v rámci oddlženia formou konkurzu tohto dlžníka
  • majetok dlžníka nie je podmienkou, avšak ak dlžník zvažuje oddlženie splátkovým kalendárom, je predpoklad, že nejaký majetok si chce zachovať, teda nechce ísť do oddlženia formou konkurzu práve z toho dôvodu, aby neprišiel o majetok

 • Náklady
  • súdny poplatok vo výške 500 €. Tento poplatok hradí dlžník pri podaní návrhu sám z vlastných finančných prostriedkov. Poplatok pri splátkovom kalendári na rozdiel od konkurzu teda už nie je hradený prostredníctvom centra
  • odmena advokáta, ktorá by mala byť vo výške 160 € (závisí to však od konkrétneho advokáta, ktorý môže od klienta požadovať aj inú sumu). Náklady na advokáta hradí taktiež klient z vlastných finančných prostriedkov

 • Zastúpenie
  • dlžník musí byť v konaní o oddlžení formou konkurzu zastúpený advokátom, ktorého si sám platí. Advokát musí byť klientovi vždy určený rozhodnutím centra. Klient si môže advokáta zvoliť aj pred podaním žiadosti a takéhoto advokáta následne uviesť do žiadosti o poskytnutie právnej pomoci. Centrum klientovi následne určí advokáta, ktorého si klient sám zvolil

 • Priebeh konania v centre
  • absolvovanie konzultácie v centre – nie je podmienkou, je to však odporúčané všetkým klientom, aby si zvážili, či a aká forma oddlženia je pre nich vhodná. Konzultácie sa poskytujú v Centre bezplatne, treba sa však na konzultáciu objednať
  • podanie žiadosti o právnu pomoc v konaní o oddlžení – klient podá žiadosť o oddlženie formou splátkového kalendára buď osobne, elektronicky (so zaručeným elektronickým podpisom) alebo poštou. Prílohou k žiadosti sú doklady k príjmu za posledných 6 mesiacov (správca a následne aj súd budú následne skúmať príjem za posledných 5 rokov a predpokladaný príjem na nasledujúcich 5 rokov), vyhlásenie dlžníka, že disponuje finančnými prostriedkami v sume minimálne 660 € (teda prehlásenie o tom, že dlžník bude schopný uhradiť súdny poplatok a náklady na advokáta), zoznam a rozpis všetkých záväzkov klienta s uvedením veriteľa a nesplatenej istiny
  • rozhodnutie o nároku vydá Centrum do 30 dní odo dňa doplnenia kompletne a správne vyplnenej žiadosti a potrebných dokladov. Ak klient spĺňa všetky podmienky, centrum vydá rozhodnutie o priznaní nároku a o určení advokáta. Centrum schopnosť dlžníka splácať prípadný splátkový kalendár posudzuje len formálne, centrum pri rozhodovaní o nároku nezostavuje žiaden splátkový kalendár dlžníka. Rozhodnutiu o nároku môže predchádzať aj rozhodnutie o prerušení konania z dôvodu potreby odstránenia nejakých nedostatkov žiadosti alebo potreby doplnenia nejakých údajov (napr. v prípade, ak žiadateľ k žiadosti nedoplnil potrebné doklady)

 • Priebeh konania na súde
  • návrh na oddlženie formou splátkového kalendára podáva určený advokát v spolupráci s klientom
  • konanie na súde prebieha v zásade bez osobnej účasti dlžníka na súde a má dve fázy. V prvej fáze súd vydá do 15 dní odo dňa podania návrhu na súd rozhodnutie o poskytnutí ochrany pred veriteľmio určení správcu konkurznej podstaty. Úlohou správcu je následne preskúmať, či je dlžník schopný zo svojich príjmov vyžiť a následne aj uhradiť minimálne 30% zo svojich očistených dlžôb. Konečná suma, ktorú dlžník bude musieť uhradiť, bude závisieť od individuálneho posúdenia konkrétnej situácie každého dlžníka. Suma môže byť určená percentom minimálne vo výške 30% maximálne 100% očistených dlhov. Keď správca s odbornou starostlivosťou dospeje k záveru, že dlžník ma dostatočný príjem, pripraví návrh na určenie splátkového kalendára (a to aj s prihliadnutím na majetok, ktorý si chce dlžník ponechať). Túto skutočnosť je správca bez zbytočného odkladu povinný zverejniť v obchodnom vestníku a veritelia môžu voči tomuto návrhu podať námietku v lehote do 90 dní. Následne začína druhá fáza, a to podaním návrhu na určenie splátkového kalendára a súd na základe takéhoto kompletne doplneného návrhu rozhodne do 30 dní o určení splátkového kalendára, ak nie sú dôvody na zastavenie konania. Rozhodnutím o vyhlásení splátkového kalendára súd zároveň rozhodne aj oddlžení dlžníka od dlhov v rozsahu, v akom tieto dlhy nebudú uspokojené v splátkovom kalendári
  • po určení splátkového kalendára musí dlžník po dobu 5 rokov splácať súdom stanovenú čiastku a za týmto účelom musí poskytovať potrebnú súčinnosť určenému správcovi

 • Účinky oddlženia
  • voči dlžníkovi odo dňa vyhlásenia ochrany pred veriteľmi až do dňa vyhlásenia oddlženia sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom ( 166a) alebo pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b)
  • po určení splátkového kalendára nastáva zo zákona dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu v exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie
  • ak pred určením splátkového kalendára začalo súdne konanie alebo iné konanie o zaplatenie pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená iba splátkovým kalendárom ( 166a), takéto konanie pokračuje i naďalej. Rozhodnutie, ktoré zaväzuje dlžníka zaplatiť pohľadávku, však možno vykonať iba v rozsahu a v lehotách podľa splátkového kalendára

 • Skúšobné obdobie
  • skúšobné obdobie začína plynúť dňom právoplatnosti rozhodnutia o určení splátkového kalendára a o oddlžení a trvá 6 rokov. Počas tejto doby sa ktorýkoľvek veriteľ dotknutý oddlžením môže domáhať zrušenia oddlženia, ak preukáže, že dlžník nemal poctivý zámer (napr. dlžník bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár)

Ak máte otázky týkajúce sa oddlženia, neváhajte sa obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktoré ako jediná inštitúcia zabezpečuje oddlženie. Služby Centra sú vo veciach oddlženia bezplatné. Viac informácií nájdete na www.centrumpravnejpomoci.sk, prostredníctvom Call centra 0650 105 100 alebo v našich kanceláriách a konzultačných pracoviskách.