Prostredníctvom mediálnej kampane zvyšujeme povedomie o Centre právnej pomoci a adresnosť nami poskytovaných služieb. Súčasťou tejto kampane je aj séria článkov odpovedajúcich na viaceré otázky, ktoré si okrem novín môžete prečítať aj na našom webe. 

Centrum právnej pomoci je tu už 15 rokov. Jeho základným poslaním je poskytovať právnu pomoc občanom v materiálnej núdzi, ktorí potrebujú právnika, ale pre nedostatok peňazí si ho nemôžu dovoliť. Poradiť a pomôcť vie Centrum vo všetkých oblastiach práva, okrem trestného práva. Najčastejšie pomáha vo veciach rozvodu, vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zverenia dieťaťa do výchovy a určenia vyživovacej povinnosti na maloleté dieťa, riešeniach dedičstva, uplatňovania náhrady škody, ochrane osobnosti a mnohých iných. Kvalifikovaní zamestnanci Centra sú  pripravení poskytnúť právnu pomoc v 15 kanceláriách a v 42 konzultačných pracoviskách po celom Slovensku.

Centrum poskytuje základnú právnu radu každému občanovi prostredníctvom konzultácie, ktorá je spoplatnená sumou 4,50 € za hodinu. Konzultácie sú odborné, keďže sú poskytované právnikmi Centra. Na konzultáciu do mesta najbližšie k svojmu bydlisku je potrebné sa  vopred objednať  telefonicky na tel. čísle Call centra 0650 105 100 alebo prostredníctvom rezervačného systému na webovej stránke www.centrumpravnejpomoci.sk. Občan o poskytnutie právnej pomoci žiada Centrum prostredníctvom žiadosti na predpísanom tlačive. Žiadosť je možné predložiť  osobne, poštou, elektronicky alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Po predložení všetkých dokladov potrebných pre preskúmanie splnenia podmienok,  Centrum právnej pomoci rozhodne o nároku  na právnu pomoc maximálne do 30 dní.

Od marca 2017 Centrum rozšírilo svoju pomoc pre občanov o proces oddlženia, tzv. osobný bankrot, pri ktorom sa dlžník  zbavuje svojich dlhov. V zmysle zákona je Centrum jediná inštitúcia, ktorá môže dlžníka pri oddlžení zastupovať. Rovnako všetky žiadosti, ktoré sa týkajú osobného bankrotu musia prejsť Centrom.  Na to, aby sa dlžník mohol oddlžiť, musí splniť určité podmienky a to: byť platobne neschopný, mať minimálne jednu exekúciu trvajúcu dlhšie ako jeden rok, mať poctivý zámer a  mať centrum hlavných záujmov v Slovenskej republike, t.j. musí žiť na Slovensku. Oddlžiť sa dá dvomi spôsobmi a to: konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Konkurz je najčastejšia forma oddlženia. Pri tejto forme oddlženia nie je nutné mať majetok ani príjem. Pokiaľ však dlžník má nejaký majetok, musí si byť vedomý toho, že tento majetok sa mu speňaží a o majetok príde. Oddlženie formou konkurzu sa odporúča dlžníkom, ktorí majú väčšie dlhy ako je ich majetok, resp. nemajú žiadny  majetok a majú nízky alebo žiadny príjem. Po splnení všetkých podmienok vydá Centrum rozhodnutie o priznaní nároku na právnu pomoc v konaní o oddlžení a následne v mene dlžníka podá na príslušný súd návrh na vyhlásenie konkurzu. Oddlženie formou splátkového kalendára je vhodné pre dlžníkov, ktorí majú pravidelný príjem. V takomto prípade dlžníkovi zostáva celý majetok, ale musí vedieť splácať svoje dlhy, teda mať tak stály príjem a aj peniaze na advokáta a preddavok na správcu. Je dôležité mať na pamäti, že existujú dlhy, od ktorých sa podľa zákona oddlžiť nedá a to napr.: výživné na dieťa, záložné právo na nehnuteľnosť, dlh ktorý vznikol spôsobením škody na zdraví alebo úmyselným konaním, pôžička poskytnutá Centrom.  Tak ako aj v iných právnych veciach je dôležité, aby sa dlžník pred podaním žiadosti o oddlženie objednal  na konzultáciu z dôvodu podrobného vysvetlenia procesu oddlženia a z dôvodu predchádzania nepoctivému zámeru. Konzultácia je v prípade oddlženia bezplatná. Proces oddlženia je právne náročná a rozsiahla agenda a ku každému dlžníkovi Centrum pristupuje  osobitne.

Centrum sa snaží všetkým občanom poskytovať kvalifikovanú a odbornú pomoc. Všetky informácie o Centre a jeho službách nájdete  na: www.centrumpravnejpomoci.sk. Naši právnici sú k dispozícii aj v Call centre na tel. čísle 0650 105 100. Sme aj na facebooku.

Centrum právnej pomoci - právna pomoc, ktorú si môže dovoliť každý.