Predstavujeme novú riaditeľku Centra právnej pomoci, JUDr. Annu Peťovskú, PhD., ktorá od 1. marca 2024 vedie Centrum.


JUDr. Anna Peťovská, PhD. je emeritná sudkyňa, svoju doterajšiu kariéru venovala prevažne justícii a od roku 1992 nepretržite pôsobila ako sudkyňa. V rokoch 2006 - 2023 pôsobila na správnom kolégiu Krajského súdu v Bratislave, kde v rokoch 2017 - 2020 zastávala funkciu predsedníčky správneho kolégia. Ako dočasne pridelená pôsobila tiež na správnom kolégiu Najvyššieho súdu SR.


Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej absolvovala aj rigoróznu skúšku a neskôr doktorandské štúdium vo vednom odbore “Správne právo”. Na Európskom inštitúte pre verejnú správu absolvovala kurz európskeho práva pre sudcov. 


Počas svojej bohatej kariéry navštívila Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu a absolvovala zahraničnú stáž na Európskom súde pre ľudské práve v Štrasburgu, navštívila aj Najvyšší správny súd Českej republiky, Najvyšší súd Spojených štátov amerických vo Washingtone a Kanadský najvyšší súd v Ottawe. Svoje vedomosti a skúsenosti odovzdávala ako externá pedagogička študentom práva na Paneurópskej vysokej škole práva a na Vysokej škole verejnej správy. Bola tiež lektorkou celoživotného vzdelávania exekútorov. Venovala sa aj prednáškovej a skúšobnej činnosti v Justičnej akadémii SR. Zastáva čestnú funkciu členky Komisie pre riešenie sporov SFZ.

Do Centra právnej pomoci prichádza s víziou zvýšiť celospoločenský náhľad na Centrum právnej pomoci a zatraktívniť prácu právnikov a právničiek Centra ich priblížením k postaveniu vyšších súdnych úradníkov, napríklad cez zaradenie do vzdelávacieho procesu Justičnej akadémie SR. Rovnako tak chce zaviesť nový model spolupráce so Slovenskou advokátskou komorou, obnoviť v Centre odborné stáže študentov a študentiek práva a iné.

Jedno zo životných kréd JUDr.  Anny Peťovskej, PhD. je:

“Aj tá najľahšia práca bude ťažká, ak ju nebudeš konať s radosťou.”

Terentius.