Hľadáte si prác, ktorá má zmysel v Bratislave či v Košiciach?

Hľadáme právničku alebo právnika na právny odbor Centra na našom ústredí v Bratislave. Pracovať budete v dynamickom tíme a vaša práca bude mať zmysel. V Bratislave hľadáme taktiež asistenta/asistentku kancelárie a v Košiciach pracovníka/pracovníčku prvého kontaktu.

Vašou náplňou práce, ak sa rozhodnete pracovať na pozícii právnika/právničky právneho odboru v Bratislave (mzda od 1 300 €), môže byť:

 • spracovanie podkladov a príprava návrhov rozhodnutí Centra, ktoré sa týkajú vyúčtovania trov právneho zastúpenia advokátov, poskytujúcich právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi na základe zákona č. 327/2005 Z.z. v súlade s príslušnými právny predpismi
 • poskytuje osobné, telefonické a písomné konzultácie advokátom v súvislosti s vyúčtovaním trov právneho zastúpenia osôb v materiálnej núdzi na základe zákona č. 327/2005 Z.z. v súlade s príslušnými právnymi predpismi
 • poskytuje konzultácie a stanoviská v rámci svojej pôsobnosti
 • spracovanie a zabezpečenie vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií podaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v určených lehotách
 • zastupovanie Centra pred súdmi, orgánmi štátnej správy a verejnej správy, vypracovanie právnych stanovísk a vyjadrení v rámci svojej pôsobnosti

Ak sa rozhodnete pracovať ako asistent/asistentka našej kancelárie v Bratislave (mzda od 800 €), vašou náplňou práce môže byť:

 • správa registratúry kancelárie Centra právnej pomoci
 • vybavovanie korešpondencie a písomnej dokumentácie kancelárie

Ak sa rozhodnete pracovať ako pracovník/pracovníčka prvého kontaktu v Košiciach (mzda od 900 €), vašou náplňou práce môže byť:

 • poskytovanie individuálnych konzultácií žiadateľom o poskytnutie právnej pomoci
 • preskúmanie podmienok materiálnej núdze klientov centra
 • príprava podkladov pre rozhodnutia o poskytnutí právnej pomoci
 • vybavovanie korešpondencie a písomnej dokumentácie kancelárie
 • agenda súvisiaca so zákonom č. 7/2005 z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
 • plní ďalšie aktuálne úlohy na základe pokynov zamestnávateľa, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou zamestnávateľa a týkajú sa rozhodovacej činnosti centra o nároku na právnu pomoc

Naše požiadavky, výberové kritériá a spôsob prihlásenia sa do výberového konania nájdete v popise pracovných ponúk.

Termín na zaslanie žiadosti spolu so všetkými prílohami pre všetky pozície je 16. februára 2023. Predpokladaný termín výberového konania je 21. februára 2023 a predpokladaný dátum nástupu do pracovného pomeru je pri všetkých pozíciách 1. marca 2023.

Viac informácií ako aj spôsob prihlásenia sa do výberoveho konania nájdete v popise pracovných ponúk. 

 Call to action